Loden waterleidingen in bedrijfsruimte

Een te hoog loodgehalte in drinkwater is gevaarlijk voor de gezondheid. In een pand met loden waterleidingen ligt verontreiniging van het drinkwater op de loer. Als je een pand huurt met dergelijke leidingen, is het verstandig om metingen te laten verrichten in het drinkwater. Ook als je huurder bent van het pand.

Met lood verontreinigd drinkwater levert een gebrek op, zo bleek reeds uit enkele uitspraken van rechters uit 2021 met betrekking tot gehuurde woonruimte.

Inmiddels heeft de rechtbank Amsterdam geoordeeld dat dat ook bij gehuurde bedrijfsruimte het geval is. De kantonrechter overwoog in de uitspraak het volgende:

Niet in geschil is dat zich in het gehuurde loden waterleidingen hebben bevonden. Uit de overgelegde meetresultaten blijkt dat zich in het drinkwater in beide delen van het gehuurde (zowel in 95-hs, als in 97-hs) een normoverschrijdende hoeveelheid lood (meer dan 10 microgram/L) bevindt. Naar vaste jurisprudentie vormt een dergelijke overschrijding voor wat betreft woonruimte een ernstig gebrek. Naar het oordeel van de kantonrechter geldt dit in de onderhavige zaak ook voor het gehuurde, ook al gaat het hier niet om een woning, maar om een kantoorruimte. In de onderhavige zaak is [gedaagde] als huurder voor de kwaliteit van de binnenhuisinstallatie op zijn kantoor ook van zijn verhuurder afhankelijk en moet hij er vanuit kunnen gaan dat hij, zijn medewerkers en zijn bezoek gezond en veilig drinkwater op kantoor kunnen betrekken. In beide delen van het gehuurde bevinden zich sanitaire voorzieningen die – zo is onvoldoende betwist – vrijwel dagelijks door [gedaagde] en zijn medewerkers werden gebruikt. Gelet op de gemeten loodconcentratie in het drinkwater mag er (net als bij woonruimte) vanuit worden gegaan dat de kans op gezondheidsschade aanwezig is. Dat maakt dat sprake is van verminderd huurgenot als gevolg van een gebrek.

Omdat sprake is van een gebrek, kan herstel worden verlangd (vervanging van de leidingen). Daarnaast kan huurprijsvermindering worden gevorderd vanaf de dag dat de huurder behoorlijk kennis heeft gegeven aan de verhuurder van het gebrek tot de dag waarop het gebrek is verholpen.

In de hiervoor bedoelde zaak heeft de kantonrechter de huurprijs met 60% verlaagd. Op die manier wordt door de kantonrechter (ook) een algemene prikkel voor verhuurders gecreëerd om niet te dralen in kwesties als deze, waarin gebreken de gezondheid van huurders kunnen raken.

Heb je vragen hierover? Neem gerust contact met ons op! Ook met andere vragen over huurrecht of vastgoed kun je natuurlijk terecht bij onze advocaat huurrecht en vastgoed in Nijmegen, Dennis van Alst.