Huurprijsaanpassing

In de meeste huurovereenkomsten met betrekking tot bedrijfsruimte is een zogenoemde indexeringsregeling opgenomen. Op grond van die regeling kan de huurprijs jaarlijks met een bepaald percentage worden verhoogd. Deze gebruikelijke wijze van huurindexering zal de meeste mensen bekend voorkomen.

Wat niet iedere ondernemer weet, is dat de wet bij huur van winkelruimte (290-bedrijfsruimte) de mogelijkheid biedt om de huurprijs tussentijds aan te passen. Dat kan als de huurprijs niet (meer) overeenstemt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse. De huurprijs kan zowel naar boven als naar beneden worden aangepast. Het is zowel voor huurders als voor verhuurders van belang om van deze mogelijkheid op de hoogte te zijn.

Wanneer kan aanpassing van de huurprijs worden gevraagd?

Een zogenoemde vordering tot nadere vaststelling van de huurprijs kan bij huur voor bepaalde tijd worden ingesteld na afloop van de overeengekomen duur. In andere gevallen, waaronder ook de voor bepaalde tijd verlengde overeenkomst, kan de vordering telkens worden ingesteld wanneer ten minste vijf jaren zijn verstreken sinds de dag waarop de laatste door partijen vastgestelde huurprijs is ingegaan of waarop de laatste door de rechter vastgestelde huurprijs is gevorderd.

Hoe werkt het?

Bij de nadere vaststelling van de huurprijs let de rechter op het gemiddelde van de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse, die zich hebben voorgedaan in een tijdvak van vijf jaren voorafgaande aan de dag van het instellen van de vordering.

Om die reden moet de vordering tot aanpassing van de huurprijs vergezeld gaan van een deskundigenadvies over de huurprijs. Dit advies moet opgesteld zijn door een of meer door huurder en verhuurder samen benoemde deskundige(n). Als partijen geen overeenstemming bereiken over de benoeming van een deskundige, benoemt de rechter deze op verzoek van de partij die dat wenst.

In de procedure wordt vaak gedebatteerd over de inhoud van het rapport van de deskundige. De door de deskundige geselecteerde vergelijkingspanden zijn dan bijvoorbeeld onderwerp van discussie. Zijn deze qua ligging, bereikbaarheid, grootte etc. wel voldoende vergelijkbaar? Daarnaast kan ook de vergelijkingsmethode ter discussie staan.

Als de rechter besluit om de huurprijs aan te passen, dan geldt deze nieuwe huurprijs met ingang van de dag waarop deze is gevorderd. Met terugwerkende kracht dus. De rechter kan daar op grond van bijzondere omstandigheden van afwijken.

Het is een procedure met een geheel eigen dynamiek. De belangen zijn vaak groot. Het komt voor dat over huurprijsaanpassingen van 50% wordt geprocedeerd. Het is dan ook belangrijk om je goed te laten adviseren.

Wij helpen u graag!

Heb je vragen over huurprijsaanpassing? Neem gerust contact met ons op! Ook met andere vragen over huurrecht of vastgoed kun je natuurlijk terecht bij onze advocaat huurrecht en vastgoed in Nijmegen, Dennis van Alst.